BMG FEED

BF28

Thức ăn hỗn hợp , 644 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo nái nuôi con

BF27

Thức ăn hỗn hợp , 430 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo hậu bị

BF26

Thức ăn hỗn hợp , 368 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo nái chửa

BF25

Thức ăn hỗn hợp , 420 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ 46kg đến xuất chuồng

BF24

Thức ăn hỗn hợp , 347 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ 21kg đến 45kg

BF23

Thức ăn hỗn hợp , 408 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ tập ăn đến 20kg

BF22

Thức ăn hỗn hợp , 810 Lượt xem

BF22 - thức ăn hỗn hợp dùng cho heo con tập ăn 7 ngày - 10kg

BF21

Thức ăn hỗn hợp , 659 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo con tập ăn