BMG FEED

BF28

Thức ăn hỗn hợp , 746 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo nái nuôi con

BF27

Thức ăn hỗn hợp , 495 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo hậu bị

BF26

Thức ăn hỗn hợp , 432 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo nái chửa

BF25

Thức ăn hỗn hợp , 536 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ 46kg đến xuất chuồng

BF24

Thức ăn hỗn hợp , 442 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ 21kg đến 45kg

BF23

Thức ăn hỗn hợp , 498 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ tập ăn đến 20kg

BF22

Thức ăn hỗn hợp , 948 Lượt xem

BF22 - thức ăn hỗn hợp dùng cho heo con tập ăn 7 ngày - 10kg

BF21

Thức ăn hỗn hợp , 754 Lượt xem

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo con tập ăn